Burslar

T.C.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 
ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu yönergenin amacı, maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2-Bu yönerge, Muğla Üniversitesinde öğrenim gören (II.Öğretim öğrencileri ve Enstitüler hariç) öğrencileri kapsar.
Bu yardımdan yararlanabilmeleri için öğrencilerin:
a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor nolmaları,
b) Yardıma muhtaç olmaları,
c) Genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması,
d) Disiplin cezası almamış olmaları şartları aranır.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen; 
 • Üniversite: Muğla Üniversitesini,
 • Senato: Muğla Üniversitesi Senatosunu,
 • Üniversite Yönetim Kurulu: Muğla Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
 • SKS Daire Başkanlığı: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
 • Birim: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
 • Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin üst yöneticisini
 • Birim Yönetim Kurulu:Yukarıda adı geçen birimlerin Yönetim Kurulunu, 
 • Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencileri Belirleme Komisyonu: Birim yöneticisinin belirlediği iki akademik ve bir idari personelden oluşturulan komisyonu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Yardımı Verilmesi
Yemek yardımı verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi
MADDE 5- Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan kaç öğrenciye ücretsiz yemek yardımı verileceği, SKS Daire Başkanlığı'nın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi ile başvuru ilanı
MADDE 6- SKS Daire Başkanlığı tarafından yemek yardımı verilecek öğrencilerin tespiti için başvuru ilanı, her eğitim -öğretim yılı başında Üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Başvuru ilan süresi 15 gündür.
Yemek yardımına birinci öğretime kayıtlı öğrencilerin başvurma hakkı vardır.
Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede www.mu.edu.tr internet adresinde bulunan  Form-1 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak öğrenim gördükleri birimlere teslim etmek zorundadır.
Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.
İlan süresinin son günü, resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü sonudur.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7- Başvuru formları, Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencileri Belirleme Komisyonunca değerlendirilir, öğrenciler "Form-2 Ücretsiz Yemek Bursu Değerlendirme Formu"nda belirtilen puanlamaya göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır; asıl ve yedek adaylar belirlenir. Listeler Birim Yönetim Kurullarınca onaylanır.
İlgili birimler listeleri en geç 7 gün içinde SKS Daire Başkanlığına bildirir.
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında faydalanacakları Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.
Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar geçerlidir.
Öğle Yemeği Yardımı Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır.
Mazeretsiz üst üste iki hafta ücretsiz yemek hakkını kullanmayan öğrencilerin yemek yardımı kesilir ve yerine yedek adaylara puan sırasına göre yemek yardımı verilir. 
Yemek Yardımı verilme şekli ve süresi
MADDE 8- Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenciler, bu haktan bahar dönemi sonuna kadar yararlanabilir.
Yemek yardımı hafta içerisinde Üniversite yemekhanelerinde verilen öğle yemeğinden ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından faydalanılamaz.
Öğrenciliğinin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.
Yemek yardımı verilme şekil ve süreleri SKS Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.
Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 9- Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri taktirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:
 • Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Üniversitemizin adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekl ve şartları SKS tarafından Rektör onayı ile belirlenir).
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesi 
MADDE 10- Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilgili birimlerce SKS Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirilir. SKS Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan ücretsiz yemek kartları birimlere ve ilgili öğrencilere verilir.
Denetim
MADDE 11- Her birimin yöneticisi ve SKS Daire Başkanlığı, öğrencilerin amaca uygun yardımından faydalanmaları için gerekli bütün önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler.
Mali konular
MADDE 12- Üniversitede yemek yardımından faydalanan öğrencilerin yemek ücretleri, SKS Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13- Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edilmesine müteakip 2011-2012 eğitim-öğretim güz dönemi başından itibaren yürülüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- Bu yönerge hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.
Not: Form-2 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Değerlendirme Formu için SKS Daire Başkanlığına Beslenme Hizmetleri Birimine Başvurunuz.